OSC

OSC B.V. respecteert de privacy van alle partijen waarmee wij contact hebben en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt beschermd.

Bescherming van persoonsgegevens is daarom een van onze hoogste prioriteiten waarbij wij er voorts naar streven een zo groot mogelijke transparantie te geven over wat wij doen met deze persoonsgegevens en waarom wij dit doen. OSC handelt hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en specifiek volgens artikel 12 en 13.

 Privacyverklaring van OSC B.V.

OSC B.V., gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

OSC B.V. , Haarlemmerweg 319B, 1051 LG  Amsterdam

KvK 34085760

www.OSC.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

020 684 5920

 

Begrippen, ref. artikel 4

„persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 

„verwerking”:een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

 

„verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via de web-site van OSC B.V. heb je de mogelijkheid om, middels een formulier, vragen te stellen over onze dienstverlening of te reageren op een vacature. Voor een vraag hebben wij slechts een e-mail adres nodig en soms een telefoonnummer om een afspraak te maken voor een nadere uiteenzetting van onze diensten.

Indien je reageert op een vacature voor een betrekking bij OSC B.V. of een freelance opdracht bij een klant van OSC B.V. zul je persoonsgegevens aan ons doorgeven, die wij met de nodige zorgvuldigheid zullen behandelen. Voordat je je gegevens aan ons doorgeeft zullen wij je om toestemming vragen om deze gegevens te verwerken.

 

Het gaat dan om één of meerdere van de volgende persoonsgegevens van kandidaten voor een opdracht of sollicitanten voor een vaste betrekking:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, sociale media contactgegevens;
 • geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht;
 • nationaliteit;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • referenties en getuigschriften;

 

Van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres en telefoonnummer;
 • functietitel;
 • sociale media contactgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering: het bemiddelen van de inzet van ICT professionals op de arbeidsmarkt of om nadere informatie over onze dienstverlening te kunnen verstrekken aan klanten.

Concreet hebben wij de volgende verwerkingsdoelen voor genoemde persoonsgegevens:

 • Informatie (w.o. CV) van de kandidaat of sollicitant doornemen ter beoordeling geschiktheid van deze persoon voor een vacature.
 • Afspraken maken met kandidaten voor een intake gesprek.
 • Het voorstellen van een kandidaat bij de klant voor een opdracht.
 • Gegevens van een geschikte kandidaat (voor vacature of opdracht) opnemen in personeelsbestand en het verwerken ervan in een inzet- of arbeidsovereenkomst.
 • het versturen van OSCourant (nieuwsbrief);
 • wet- en regelgeving na te kunnen komen.
 • contact te kunnen onderhouden met onze zakelijke relaties en daarvoor de persoonsgegevens van contactpersonen te verwerken.

 

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende (Artikel 6 AVG):

 • als jij toestemming hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens bij aanmelding via de website;
 • het is voor de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst met jou noodzakelijk om bepaalde verwerkingen te laten plaatsvinden;
 • bepaalde verwerkingen zijn wettelijk verplicht, zoals de verwerking van jouw BSN en kopie ID als je bij ons in loondienst treedt (NB: niet eerder);
 • bepaalde verwerkingen zijn noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van OSC B.V. te dienen, b.v. voor het goed kunnen uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

 

Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming (Artikel 22)

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (*). Dat wil zeggen dat wij niet met jouw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die jou aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen hebben voor jou.

 

(*) profilering: bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 

Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Zo zullen wij jouw persoonsgegevens, m.n. je CV, doorgeven aan mogelijke opdrachtgevers om hen te laten beoordelen of zij jou willen inzetten en, als jij wordt geselecteerd, aan die inzet uitvoering te geven.

Als wij iemand, cq een verwerker, inschakelen om voor ons jouw persoonsgegevens te verwerken, dan blijven wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

 

In verband met onze NEN 4400 certificeringen vindt er elk (half) jaar een audit plaats bij ons op kantoor. Het kan voorkomen dat een auditor jouw dossier inziet.

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of landen zonder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (Art. 45).

 

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan bewaren wij jouw gegevens 1 jaar zodat we je kunnen benaderen voor eventuele opdrachten of vacatures. Na deze periode zullen wij je via de mail opnieuw om toestemming vragen om je gegevens nog een jaar te bewaren. Zonder vervolg toestemming of geen reactie op de mail binnen 1 maand gaan wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

 

Van sollicitanten voor vaste functies bewaren wij de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt en tot max. 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Dit is voor de vaste medewerker nader uiteengezet in ons (interne) Privacy Regelement.

Van afgewezen sollicitanten worden de persoonsgegevens binnen een maand verwijderd.

 

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens (Artikel 15 t/m 20)

 • Je hebt het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van jouw persoonsgegevens.
 • Het verwijderen ervan indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en over het algemeen is toestemming dan de enige rechtsgrond voor de verwerking.
 • Je hebt het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de verwerkingen waarvoor jij jouw toestemming hebt gegeven, heb je het recht om die toestemming weer in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is niet van invloed op verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden.
 • Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap)

 

Wij wijzen jou er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms nadere voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij jou graag verder op verzoek. Neem daarvoor contact op via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij zullen alle verzoeken t.a.v. persoonsgegevens binnen een redelijke termijn behandelen en in elk geval binnen één maand informeren naar aanleiding van jouw verzoek.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

OSC B.V. heeft, middels onze website, niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Zelfs indien ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt.

Cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen.

De website van OSC B.V. gebruikt cookies om de volgende redenen:

– ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren

– ze onthouden uw voorkeuren, zodat u iets maar één keer hoeft aan te geven;

– ze helpen ons om de website voor u te verbeteren;

– ze zorgen er voor dat onze informatie en advertenties afgestemd worden op uw interesse.

 

Beveiliging

Wij treffen in de sector gebruikelijke voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Als je in ons formulier wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, worden deze gecodeerd en beschermd met in de sector gebruikelijke encryptiesoftware op basis van het SSL-protocol. De pagina waarop je je bevindt is veilig als boven aan de pagina een slotje wordt weergegeven in een webbrowser zoals Microsoft Internet Explorer.

 Vragen

Bij vragen kan er contact met ons opgenomen worden via het contactformulier op onze website of via

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 020 684 5920

 Datum

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-8-2019. OSC B.V. heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij je aan deze regelmatig te raadplegen.